HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động nhận diện, đánh giá đầy đủ và chính xác các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm trong môi trường lao động để từ đó xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động nhằm kiểm soát được các yếu tố có hại, nguy hiểm cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN VỀ NỘI DUNG QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG

– Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

– Nghị định 44/2016/NĐ/CP

– Nghị định 39/2016/NĐ/CP

– Thông tư số 19/2016/TT-BYT

TẦN SUẤT LẬP HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ NỘP BÁO CÁO

Theo quy định tại điều 7, chương II Nghị định 39/2016/NĐ-CP: các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ 01 năm/lần.

Đối với Hồ sơ vệ sinh lao động và Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động: theo Khoản 3, Điều 45, Chương V của Nghị định 44/2016/NĐ/CP :

“Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc như sau:

  1. a) Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;
  2. b) Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.”

Việc quan trắc môi trường lao động phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đơn vị nằm trong danh sách đăng tải trên website của Cục quản lý môi trường Y tế – Bộ Y tế.

Link các đơn vị được công nhận: https://vihema.gov.vn/danh-sach-to-chuc-cong-bo-du-dieu-kien-quan-trac-moi-truong-lao-dong-theo-nghi-dinh-442016nd-cp-ngay-1552016-ban-hanh-kem-theo-cong-van-so-894mt-ngay-1882017.html

Quản lý, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động: căn cứ Điều 38, Chương V, Nghị định 44/2016/NĐ-CP:

Kết quả quan trắc môi trường lao động lập theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và được lập thành 02 bản:

+ 01 bản gửi cơ sở lao động đã ký hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường lao động.

+ 01 bản lưu tại tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động.