Viện Công nghệ Sức khỏe và Môi trường đã được công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

Chuyên gia “Phân loại lao động theo thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH”.

Đường link tham khảo: https://vihema.gov.vn/danh-sach-to-chuc-cong-bo-du-dieu-kien-quan-trac-moi-truong-lao-dong-theo-nghi-dinh-44-2016-nd-cp-va-nghi-dinh-140-2018-nd-cp.html

QUYET DINH CONG BO NANG LUC QUAN TRAC MOI TRUONG BYT - VIEN COSUMO