CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Căn cứ pháp lý: Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13; Nghị định 44/2016/NĐ/CP; Nghị định 39/2016/NĐ/CP; Thông tư số 19/2016/TT-BYT; Thông tư số 25/2013/BLĐTBXH

1. Đo đạc đánh giá các yếu tố Vật lý:

– Đo đạc, đánh giá vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt)

– Đo đạc, đánh giá chiếu sáng.

– Đo đạc, đánh giá bức xạ tử ngoại.

– Đo đạc, đánh giá ồn chung, ồn tương đương, ồn phân tích giải tần số, ồn cá nhân.

– Đo đạc, đánh giá rung toàn thân, rung cục bộ.

– Đo đạc, đánh giá điện từ trường tần số công nghiệp, tần số cao.

– Đo đạc, đánh giá phóng xạ, tia X.

2. Xác định, đánh giá yếu tố Bụi:

– Lấy mẫu khu vực, mẫu cá nhân, mẫu cả ca(TWA), mẫu thời điểm (STEL).

– Lấy mẫu, xác định nồng độ bụi toàn phần, bụi hô hấp bằng phương pháp cân trọng lượng.

– Lấy mẫu, xác định nồng độ bụi bông.

– Lấy mẫu, xác định nồng độ amiăng, phân loại amiăng, xác định hàm lượng amiăng trong vật liệu.

– Lấy mẫu, xác định nồng độ bụi than.

– Lấy mẫu, xác định bụi lơ lửng (TSP), PM10, PM 2.5

– Phân tích silic trong bụi lắng, bụi hô hấp.

– Phân loại giải kích thước bụi.

– Đo đạc, đánh giá phòng sạch (phòng sạch y tế, phòng sạch công nghiệp).

– Lấy mẫu, xác định bụi ống khói bằng phương pháp đẳng động học (Isokinetic).

3. Xác định, đánh giá yếu tố Hóa học:

– Lấy mẫu cả ca (TWA), mẫu thời điểm (STEL).

– Lấy mẫu, xác định nồng độ các hơi khí CO, SO2, NOx, CO2, O2, O3, H2S, CL, NH3, … bằng phương pháp trắc quan và phương pháp sensor điện hóa.

– Lấy mẫu, xác định nồng độ hơi axit, bazơ (HCL, H2SO4, H3PO4, KOH, NaOH…) bằng phương pháp trắc quang.

– Lấy mẫu, xác định nồng độ hơi kim loại (Pb, Cu, Mn, As, Ni,…) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) hoặc phương pháp phổ khối nguyên tử (ICP-MS).

– Lấy mẫu, xác định nồng độ các hợp chất hữu cơ (Benzen, Toluen, Xylen, Xăng,…) bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS).

– Lấy mẫu, xác định hơi khí độc trong ống khói bằng phương pháp đẳng động học (Isokinetic).

– Đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp với dung môi, yếu tố gây dị ứng mẫn cảm, vi sinh.

4. Yếu tố Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi:

4.1 Đánh giá gánh nặng lao động thể lực:

– Đánh giá biến đổi hệ tim mạch khi làm việc: đo tần số nhịp tim trong lao động liên tục bằng Holter điện tim.

– Đo tiêu hao năng lượng.

– Đo lực cơ,…

4.2 Đánh giá căng thẳng thần kinh tâm lý:

– Đo thời gian phản xạ thính – thị, vận động.

– Đánh giá dung lượng nhớ.

– Đánh giá khả năng tập trung, chú ý.

– Đánh giá tính đơn điệu của lao động,…

4.3 Đánh giá Ecgônômi:

– Đánh giá tư thế lao động, gánh nặng cơ toàn thân, gánh nặng cơ tĩnh.

– Đánh giá ecgônômi vị trí lao động.

– Đáng giá chế độ lao động và nghỉ ngơi,…